Phiếu công tác, Lệnh công tác

QCVN 01: 2020/BCT

PHỤ LỤC A: MẪU PHIẾU CÔNG TÁC

TÊN ĐƠN VỊ CẤP PHIẾU ...........................................

PHIẾU CÔNG TÁC

Số:............

1. Cấp cho:

1.1. Người lãnh đạo công việc (nếu có): ........................................................................................

1.2. Người chỉ huy trực tiếp: ...........................................................................................................

1.3. Nhân viên đơn vị công tác: (ghi số lượng người)

1.4. Địa điểm công tác: .....................................................(1).........................................................

1.5. Nội dung công tác: .......................................................(2)......................................................

........................................................................................................................................................

1.6. Thời gian theo kế hoạch:

- Bắt đầu công việc: .........giờ ..........phút, ngày.......... tháng........... năm ......................................

- Kết thúc công việc: .........giờ ............phút, ngày.......... tháng......... năm .....................................

1.7. Điều kiện tiến hành công việc (ghi rõ cắt điện một phần hay hoàn toàn thiết bị, đường dây, đoạn đường dây): .............................................................................................................................

Phiếu công tác cấp ngày ... tháng ... năm .......

Người cấp phiếu

Họ và tên...................................................................... chức vụ: ...................................................

Chữ ký: ...........................................................................................................................................

2. Thủ tục cho phép công tác

2.1. Những thiết bị, đường dây, đoạn đường dây đã cắt điện: ............................(3) .....................

2.2. Đã tiếp đất tại các vị trí: ..............................................................(4).........................................

2.3. Đã làm rào chắn và treo biển báo tại: ...............................................(5)..................................

2.4. Phạm vi được phép làm việc: .......................................................(6).......................................

2.5. Cảnh báo, chỉ dẫn cần thiết: ...........................................................(7)....................................

2.6. Cho phép đơn vị công tác bắt đầu làm việc lúc ...giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm

Người cho phép

Họ và tên..................................................................... chức vụ: ....................................................

Chữ ký: .........................................................................................................................................

3. Tiếp nhận nơi làm việc

3.1. Đã kiểm tra những biện pháp an toàn tại hiện trường: ............................................................

3.2. Đã làm thêm các biện pháp an toàn và tiếp đất tại: .....................................(9) .....................

Bắt đầu tiến hành công việc lúc ...giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm ....

Người lãnh đạo công việc (nếu có)

Họ và tên....................................................................... chức vụ: ..................................................

Chữ ký: ...........................................................................................................................................

Người chỉ huy trực tiếp (ký và ghi họ tên)

Họ và tên............................................................................ chức vụ: ..............................................

Chữ ký: ...........................................................................................................................................

Người giám sát an toàn điện (ký và ghi họ tên - nếu có):

Họ và tên....................................................................... chức vụ: ...................................................

Chữ ký: ...........................................................................................................................................

4. Danh sách nhân viên đơn vị công tác (và thay đổi người nếu có)

TT

Họ, tên

Vào vị trí làm việc

Ra khỏi vị trí làm việc

Thời gian (giờ, ngày, tháng)

Ký tên

Thời gian (giờ, ngày, tháng)

Ký tên

5. Cho phép làm việc và kết thúc công tác hàng ngày, di chuyển nơi làm việc:

STT

Địa điểm công tác

Thời gian (giờ, ngày, tháng)

Người chỉ huy trực tiếp (ký hoặc ghi tên)

Người cho phép (ký hoặc ghi tên)

Bắt đầu

Kết thúc

1

2

3

6. Kết thúc công tác:

6.1. Toàn bộ công tác đã kết thúc, dụng cụ đã thu dọn, người, tiếp đất và biện pháp an toàn do đơn vị công tác làm đã rút hết bảo đảm an toàn đóng điện. Người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác trả lại nơi làm việc cho ông (bà).................................... chức vụ..................................... đại diện đơn vị quản lý lúc ........ giờ.......... ngày.......... tháng........ năm ...........

Người chỉ huy trực tiếp (ký) ...............................

Người lãnh đạo công việc (ký - nếu có) .........................................

6.2. Đã tiếp nhận và kiểm tra nơi làm việc, phiếu công tác đã khóa lúc ... giờ ... phút... ngày ... tháng ... năm ...

Người cho phép (ký và ghi họ tên) ................................................................................................

Đã kiểm tra hoàn thành phiếu ngày.......... tháng.......... năm.............

Người cấp phiếu (ký và ghi họ tên) ...................................................................

Ghi chú: Tùy theo tổ chức sản xuất và điều kiện thực tế, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực, sử dụng điện có thể ban hành hướng dẫn chi tiết việc thực hiện phiếu công tác nhưng không trái với quy định của Mẫu phiếu này.

PHỤ LỤC B: MẪU LỆNH CÔNG TÁC

TÊN ĐƠN VỊ CẤP LỆNH ...........................................

LỆNH CÔNG TÁC

Số:............

A. Phần lưu giữ của Người ra lệnh

Nội dung lệnh:

1. Người chỉ huy trực tiếp (Người thi hành lệnh):................................................ Bậc ATĐ ......./5

2. Nhân viên đơn vị công tác, gồm: ............ người:

Thuộc (Công ty, Phân xưởng v.v) .........................................................................................

Danh sách nhân viên đơn vị công tác và thay đổi người (nếu có):

TT

Họ, tên

Bậc ATĐ

1

/5

...

/5

/5

3. Địa điểm (hoặc thiết bị) tiến hành công tác: ..............................................................................

4. Nội dung công tác: ......................................................................................................................

5. Điều kiện về an toàn điện để tiến hành công việc: .....................................................................

6. Thời gian bắt đầu làm việc từ ..........giờ ........phút, ngày ...../....../........

Người ra lệnh công tác (ký, ghi họ, tên): ..........................................................................

B. Phần giao cho Người chỉ huy trực tiếp (Người thi hành lệnh)

TÊN ĐƠN VỊ CẤP LỆNH ...........................................

LỆNH CÔNG TÁC

Số:..............

1. Nội dung lệnh:

1.1. Người chỉ huy trực tiếp (Người thi hành lệnh):....................................... Bậc ATĐ ............/5

1.2. Nhân viên đơn vị công tác, gồm: ............... người:

Thuộc (Công ty, Phân xưởng v.v) ...............................................................................................

Danh sách nhân viên đơn vị công tác và thay đổi người (nếu có):

TT

Họ, tên

Bậc ATĐ

Đến làm việc

Rút khỏi

Thời gian (giờ, ngày, tháng)

Ký tên

Thời gian (giờ, ngày, tháng)

Ký tên

1

Ông A

/5

7h30

A

9h00

A

Ông B

/5

7h30

B

16h00

B

Ông C

/5

09h00

C

16h00

C

1.3. Địa điểm (hoặc thiết bị) tiến hành công việc:..........................................................................

........................................................................................................................................................

1.4. Nội dung công việc:................................................................................................................

......................................................................................................................................................

1.5. Điều kiện về an toàn điện để tiến hành công việc:..................................................................

.......................................................................................................................................................

1.6. Thời gian bắt đầu làm việc theo kế hoạch, từ ........giờ ..........phút, ngày .........../........./.........

Người ra Lệnh công tác (ký, ghi họ, tên): .....................................................................

2. Thực hiện lệnh

2.1. Người chỉ huy trực tiếp (Người thi hành lệnh) (ký, ghi họ, tên):................................................ Bậc ATĐ ........./5

2.2. Người giám sát an toàn điện (ký, ghi họ, tên [nếu có]): ............................................... thuộc đơn vị (ghi tên đơn vị cử Người giám sát an toàn điện)...................................................................

2.3. Trình tự công việc và các điều kiện an toàn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc công việc

TT

Trình tự công việc

Các điều kiện an toàn

Thời gian

Bắt đầu

Kết thúc

1

...

3. Kết thúc công tác

Đơn vị công tác kết thúc, làm xong công việc lúc .........giờ ............, ngày ......../......../..........

Người chỉ huy trực tiếp (Người thi hành lệnh) đã báo cho ông (bà):.............................................. Chức danh Người ra lệnh: ................................................................................

Người chỉ huy trực tiếp (Người thi hành lệnh) (ký và ghi họ, tên):.........................................

Đã kiểm tra hoàn thành Lệnh, ngày ........./........./...........

Người ra lệnh công tác (ký và ghi họ, tên): .....................................................................

Ghi chú: Tùy theo tổ chức sản xuất và điều kiện thực tế (có thể áp dụng mẫu điện tử, bản ghi âm,...), tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực, sử dụng điện có thể ban hành hướng dẫn chi tiết việc thực hiện lệnh công tác nhưng không trái với quy định của Mẫu lệnh này.

Last updated

CÔNG TY CỔ PHẦN EHS

Giới thiệuTong-len

EHS