Nhóm 6

Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP

Đối tượng

An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung

Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

Thời gian huấn luyện lần đầu

ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Huấn luyện cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định

Ít nhất 02 năm một lần, kể từ ngày Giấy chứng nhận huấn luyện có hiệu lực, người được huấn luyện phải tham dự khóa huấn luyện để ôn lại kiến thức đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Giấy chứng nhận huấn luyện

Tổ chức huấn luyện hạng A, B hoặc C cấp Giấy chứng nhận huấn luyện cho người được huấn luyện thuộc các nhóm 1 sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu;

Last updated

CÔNG TY CỔ PHẦN EHS

Giới thiệuTong-len

EHS