Links

Tonglen

NGUYỆN CHO TẤT CẢ ĐƯỢC HẠNH PHÚC - MAY ALL BEINGS BE HAPPY
TONGLEN là tâm nguyện của Công ty Cổ phần EHS và những tình nguyện viên phục vụ tất cả mọi người.
Tất cả giảng viên, kỹ thuật viên, nhân viên phục vụ và tình nguyện viên đều phục vụ TONGLEN không nhận bất cứ một thù lao nào cho sự phục vụ của mình.
Các hoạt động:
Mọi hoạt hoạt động của TONGLEN dựa trên sự đóng góp từ những người đã trải nghiệm hiệu quả và ước nguyện giúp đỡ người khác
Cửa hàng cung cấp những sản phẩm hữu ích. Mọi lợi nhận thu được đều phục vụ cho hoạt động của TONGLEN.