Công trình vệ sinh phúc lợi

Điều 14 Thông tư 19/2016/TT-BYT

Trách nhiệm của người sử dụng lao động: Bảo đảm cung cấp đủ các công trình vệ sinh, phúc lợi để sử dụng tại nơi làm việc

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TRÌNH VỆ SINH PHÚC LỢI TẠI NƠI LÀM VIỆC

Quy định này áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và cơ sở có yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp. Khuyến khích áp dụng đối với tất cả các cơ sở lao động khác.

Last updated

CÔNG TY CỔ PHẦN EHS

Giới thiệuTong-len

EHS