Links

Giảng viên huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

STT
NỘI DUNG HUẤN LUYỆN
1
Giới thiệu chung về khóa huấn luyện
2
Hệ thống chính sách
3
Nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động
- Tổ chức bộ máy
- Văn hóa an toàn
- Đánh giá rủi ro
- Luật pháp, chính sách
- Điều tra sự cố, tai nạn
4
- Kiểm định huấn luyện, quan trắc môi trường lao động
- Quản lý máy, thiết bị vật tư, vật chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
- Sơ cấp cứu
5
Huấn luyện chuyên ngành
6
Kỹ năng huấn luyện, đào tạo
7
Tổng kết khóa học
Liên hệ hỗ trợ và tư vấn: Ms. Hà- 0392.466.6987/ email: [email protected]