Giảng viên huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

STT

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

1

Giới thiệu chung về khóa huấn luyện

2

Hệ thống chính sách

3

Nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động

- Tổ chức bộ máy

- Văn hóa an toàn

- Đánh giá rủi ro

- Luật pháp, chính sách

- Điều tra sự cố, tai nạn

4

- Kiểm định huấn luyện, quan trắc môi trường lao động

- Quản lý máy, thiết bị vật tư, vật chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

- Sơ cấp cứu

5

Huấn luyện chuyên ngành

6

Kỹ năng huấn luyện, đào tạo

7

Tổng kết khóa học

Liên hệ hỗ trợ và tư vấn: Ms. Hà- 0392.466.6987/ email: gdnnldt@gmail.com

Last updated

CÔNG TY CỔ PHẦN EHS

Giới thiệuTong-len

EHS