Links
Comment on page

Nhân số học

Bước 1: Viết ngày tháng năm sinh của bạn (Ví dụ: 18/10/1974)
Bước 2: Cộng các số của ngày, tháng và năm sinh (1+8+1+0+1+9+7+4=31) Nếu kết quả là 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,22 thì chuyển bước 4
Bước 3: Cộng tiếp 02 chữ số của kết quả (3+1=4)
Bước 4: Đọc thông tin