Nhân số học

Bước 1: Viết ngày tháng năm sinh của bạn (Ví dụ: 18/10/1974)

Bước 2: Cộng các số của ngày, tháng và năm sinh (1+8+1+0+1+9+7+4=31) Nếu kết quả là 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,22 thì chuyển bước 4

Bước 3: Cộng tiếp 02 chữ số của kết quả (3+1=4)

Bước 4: Đọc thông tin

pageCON SỐ CHỦ ĐẠO: 2pageCON SỐ CHỦ ĐẠO: 3​pageCON SỐ CHỦ ĐẠO: 4​pageCON SỐ CHỦ ĐẠO: 5​pageCON SỐ CHỦ ĐẠO: 6​pageCON SỐ CHỦ ĐẠO: 7​pageCON SỐ CHỦ ĐẠO: 8​pageCON SỐ CHỦ ĐẠO: 9​pageCON SỐ CHỦ ĐẠO: 10​pageCON SỐ CHỦ ĐẠO: 11​pageCON SỐ CHỦ ĐẠO: 22/4

Last updated

CÔNG TY CỔ PHẦN EHS

Giới thiệuTong-len

EHS